Bạn đang xem mục: TV BRAVIA XR MASTER Series Z9J 85 inch