Bạn đang xem mục: Galaxy S9+ Vang Đỏ (Burgundy Red)