Bạn đang xem mục: APO Summicron – SL 28mm f/2 ASPH